ALGEMENE VOORWAARDEN  HOPMANS & ASSOCIES ADVOCATEN & PROCUREURS BV, gevestigd te Groesbeek

Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Hopmans & Associes Advocaten & Procureurs BV, handelend onder de naam “Hopmans Advocatuur”, is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die tot doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk, waaronder begrepen de advocatuur.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Hopmans Advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hopmans Advocatuur, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW worden volledig uitgesloten.
 2. Het staat Hopmans Advocatuur vrij om met de cliënt van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken te maken. Dit geschiedt slechts schriftelijk. De eventueel afwijkende voorwaarden prevaleren dan boven deze algemene voorwaarden.
 3. De advocaat is jegens de cliënt gehouden zich als advocaat in te spannen de belangen van de cliënt zo goed mogelijk te behartigen. De advocaat zal daartoe al datgene doen wat redelijkerwijs van een advocaat verwacht mag worden.
 4. Het staat Hopmans Advocatuur vrij om de werkzaamheden te laten verrichten door een door haar aangewezen advocaat. Deze algemene voorwaarden zullen daarbij volledig van toepassing blijven.

Artikel 2: Honorarium en vergoedingen in zaken waarvoor (nog) geen toevoeging is
                afgegeven

 1. Hopmans Advocatuur verricht werkzaamheden in de regel op basis van een uurtarief.
 2. In spoedeisende situaties en bij noodzakelijke werkzaamheden buiten normale kantoortijden (9:00 uur – 17:00 uur) is Hopmans Advocatuur gerechtigd om het (basis)uurtarief met een factor 1,5 te verhogen.
 3. In zaken met grote financiële belangen is Hopmans Advocatuur gerechtigd om het uurtarief met een factor te verhogen. Bij belangen tussen de € 68.067,03 en € 136.134,06 is dit een factor 1,5, bij belangen tussen de € 136.134,06 en € 340.335,16 is dit een factor 2, bij belangen van € 340.335,16 en meer is dit een factor 2,5.
 4. Bij incassozaken kan na een daartoe uitdrukkelijk gemaakte schriftelijke afspraak voor bepaling van het honorarium een speciaal incassotarief worden gehanteerd. Het incassotarief varieert daarbij in de regel tussen 3 en 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van € 150,00 per incasso.
 5. Per 1 januari van elk jaar is Hopmans Advocatuur gerechtigd om het overeengekomen basisuurtarief te verhogen tot het vanaf die datum door  Hopmans Advocatuur gehanteerde basisuurtarief.
 6. Het (totale) honorarium is exclusief overige kosten, zoals door Hopmans Advocatuur betaalde voorschotten en omzetbelasting.
 7. Voor autokosten wordt in de regel een bedrag van € 0,30 per gereden kilometer exclusief B.T.W. in rekening gebracht alsmede een vergoeding van de reistijd van een bedrag zijnde de helft van het op dat moment geldende uurtarief exclusief B.T.W.
 8. Voorschotten (zoals onder meer griffierechten, uittrekselkosten, leges, deurwaarderskosten, reiskosten, etc.) worden separaat van het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een percentage van 8% van het honorarium wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht ter dekking van niet te specificeren kantoorkosten. Het honorarium en de kantoorkosten worden vermeerderd met de verschuldigde BTW.

Artikel 3: Tarieven in zaken waarin een toevoeging wordt afgegeven

 1. Ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand bestaat binnen bepaalde grenzen de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (= toevoeging). Hierbij neemt de overheid het honorarium van de aan de cliënt toegevoegde advocaat gedeeltelijk of geheel voor haar rekening. Of dit mogelijk is of niet hangt van vele factoren af waaronder in ieder geval behoren: het inkomen van de cliënt en de met de cliënt samenwonende partner, het vermogen van de cliënt, het belang van de zaak, de aard van de zaak en de aanwezige aanknopingspunten met de Nederlandse rechtssfeer.
 2. Indien een toevoeging wordt afgegeven dan dient de cliënt in de regel aan de advocaat voor het honorarium een eigen bijdrage te betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen van de cliënt en de met de cliënt samenwonende partner.
 3. Naast de eigen bijdrage zijn dan veelal nog een deel van het griffierecht, kosten van uittreksels, sommige deurwaarderskosten etc. te voldoen.

Artikel 4: Het wel of niet aanvragen van een toevoeging

 1. De advocaat zal op basis van de door de cliënt verstrekte gegevens een inschatting proberen te maken of het mogelijk is om een toevoeging te verkrijgen. Vaak is echter niet voorspelbaar of een verzoek om een toevoeging zal worden gehonoreerd, en zo ja, welke eigen bijdrage zal moeten worden betaald. Het is aan de cliënt zelf om te beslissen of een aanvraag voor een toevoeging moet worden ingediend.
 2. Indien de cliënt een toevoeging wenst aan te vragen dan dient de cliënt in ieder geval aan de advocaat te overhandigen respectievelijk laten weten:
 3. Kopie identiteitsbewijs van cliënt en diens eventuele partner, adres gemeentelijke basisadministratie, geboortedatum eventueel minderjarig thuiswonend(e) kind(eren.
 4. Indien er sprake is van minimaal 15 % minder inkomen dan in het jaar, twee jaren voorafgaand aan de toevoegingsaanvraag (het zgn. peiljaar), de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties, of, bij zelfstandige ondernemers of andere informatie waaruit het maandelijkse inkomen van de cliënt blijkt of valt af te leiden.
 5. Indien een toevoegingsaanvraag in eerste of latere instantie wordt gehonoreerd dan zullen de aan de toevoegingsaanvraag bestede tijd en kosten door de advocaat niet aan de cliënt in rekening worden gebracht doch worden behandeld als werkzaamheden en kosten vallend onder de uiteindelijk verkregen toevoeging.
 6. Indien een toevoegingsaanvraag in eerste of latere instantie echter niet wordt gehonoreerd dan zal de aan de zaak bestede tijd en kosten wel aan de cliënt in rekening worden gebracht. Hierbij geldt als uitgangspunt het in art.2.1 genoemde uurtarief.
 7. Aanvragen voor een toevoeging kunnen en zullen door de Raad voor Rechtsbijstand over het algemeen worden geweigerd indien het verzoek daartoe wordt ingediend nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend. Werkzaamheden door de advocaat verricht voordat de aanvraag voor een toevoeging wordt ingediend zullen daarom door de advocaat in de regel worden beschouwd als werkzaamheden waarvoor geen toevoeging is aangevraagd. Voor die werkzaamheden dient derhalve op basis van het normale uurtarief te worden afgerekend. De cliënt dient derhalve direct bij het eerste verzoek om rechtshulp duidelijk aan de advocaat aan te geven of een aanvraag voor een toevoeging dient te worden ingediend. Ook tussentijds kan de cliënt echter nog een aanvraag om een toevoeging doen.
 8. Bij een wijziging in de financiële situatie en/of woonsituatie van de cliënt kan het recht op een toevoeging ontstaan of eventueel teniet gaan. De cliënt dient Hopmans Advocatuur over een dergelijke verandering direct mededeling te doen.
 9. Wanneer de cliënt mogelijk in aanmerking komt voor een toevoeging en toch verkiest om daarvan geen gebruik te maken dan verlangt Hopmans Advocatuur van de cliënt dat deze dit schriftelijk bevestigt. Hopmans Advocatuur kan daarvoor aan de cliënt een schriftelijke verklaring ter ondertekening en retournering voorleggen.
 10. Indien een voorwaardelijke toevoeging is afgegeven en deze na beëindiging van de zaak onvoorwaardelijk kan worden gemaakt, verplicht de cliënt zich het daartoe benodigde mutatieformulier mede te ondertekenen, bij gebreke waarvan art. 4 lid 4 van toepassing zal zijn.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

 1. Hopmans Advocatuur zal bij aanvang van de zaak middels een voorschotnota betaling vragen voor (een gedeelte van) het verwachte verschuldigde honorarium dan wel de eigen bijdrage alsmede de vermoedelijk te maken kosten en is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten tot deze factuur is voldaan. Tevens kan Hopmans Advocatuur bij aanvang van de zaak verzoeken om een depot voor door Hopmans Advocatuur namens de cliënt aan derden te verrichten betalingen. Ook tussentijds kan Hopmans Advocatuur om aanvullende betalingen verzoeken.
 2. De betalingstermijn is acht dagen na factuurdatum. Hopmans Advocatuur mag in spoedeisende situaties een kortere betalingstermijn hanteren. De betaling wordt pas geacht te zijn verricht op het moment dat het verschuldigde bedrag door Hopmans Advocatuur is ontvangen of op het moment dat dit bedrag op de rekening van Hopmans Advocatuur is bijgeschreven.
 3. Hopmans Advocatuur is niet verplicht om een zaak voor de cliënt (verder) te behandelen zolang niet is voldaan aan een betalingsverzoek. Het is niet noodzakelijk dat Hopmans Advocatuur de cliënt aanmaant, sommeert of in gebreke stelt om zich op deze bepaling kunnen beroepen. Ook kan Hopmans Advocatuur zich, zelfs zonder nadere aankondiging, geheel aan de zaak onttrekken indien de cliënt niet bijtijds voldoet aan een betalingsverzoek. Hopmans Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.
 4. Op verzoek van de cliënt wordt een specificatie van de kosten toegestuurd.
 5. Voor geschillen omtrent toevoegingen en declaraties kennen onder meer de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Rechtsbijstand en de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken specifieke regelingen. Hierop zal de cliënt, op zijn of haar verzoek, door Hopmans Advocatuur worden gewezen.
 6. Indien de cliënt in een zaak waarvoor geen toevoeging is afgegeven het niet eens is met de hoogte van een van Hopmans Advocatuur afkomstige declaratie dan dient de cliënt dit per omgaande, doch in ieder geval binnen veertien dagen na de factuurdatum per aangetekende brief aan Hopmans Advocatuur mede te delen. Hierbij dient de cliënt duidelijk te stellen dat de hoogte van de declaratie wordt betwist. Indien dit niet tot overeenstemming leidt, dan kan Hopmans Advocatuur de declaratie laten begroten en eventueel laten vaststellen krachtens de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken. Indien komt vast te staan dat de hoogte van de declaratie juist is dan is de cliënt over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van de oorspronkelijke factuur verstreken was.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering van Hopmans Advocatuur op de cliënt waaronder die van eventueel door de advocaat in te schakelen derden komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal vijftien procent van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 exclusief omzetbelasting per incasso.
 8. Indien de cliënt om wat voor reden dan ook in verzuim is om te voldoen aan opeisbare betalingsverplichtingen dan is de cliënt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd met ingang van de datum van verzuim alsmede na aanmaning een bedrag van € 20,00 aan administratiekosten.

Artikel 6: Medewerking en bereikbaarheid van de cliënt

 1. De cliënt dient ongevraagd alle informatie met betrekking tot zijn zaak te verstrekken en zorg te dragen voor medewerking en bereikbaarheid die in redelijke verhouding staat tot het belang en de eventuele spoedeisendheid van de zaak.
 2. Originele stukken zullen zo spoedig mogelijk gekopieerd en daarna teruggezonden of overhandigd worden aan de cliënt, tenzij de originele stukken nodig zijn in de procedure, in welk geval kopieën aan de cliënt ter beschikking zullen worden gesteld. Bij spoedeisende belangen of te verwachten korte reactietermijnen dient de cliënt zorg te dragen voor de mogelijkheid van voortdurende telefonische bereikbaarheid.
 3. Indien de cliënt de voor de behartiging van de zaak noodzakelijke medewerking niet verleent en / of niet voldoende bereikbaar blijkt te zijn staat het Hopmans Advocatuur  vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Hopmans Advocatuur is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

Artikel 7: Postadres en telecommunicatie

 1. Schriftelijke post bestemd voor Hopmans Advocatuur, dient uitsluitend te worden gericht naar het door Hopmans Advocatuur gehanteerde postadres te Groesbeek. Correspondentie via overige adressen dient geheel achterwege te blijven. Hopmans Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele miscommunicatie indien correspondentie wordt verstuurd naar andere adressen, zoals bijvoorbeeld een privéadres.
 2. Telefoon- en faxverkeer dient uitsluitend te geschieden via de telefoon- en faxnummers die staan vermeld op het briefpapier. Telefoon- en faxverkeer via andere telecommunicatienummers dient geheel achterwege te blijven. Hopmans Advocatuur  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van miscommunicatie indien telefoon- en telefaxverkeer geschiedt via andere communicatienummers, zoals bijvoorbeeld privénummers.
 3. Hopmans Advocatuur heeft de beschikking over een internetaansluiting. Deze is in eerste instantie bedoeld om in door Hopmans Advocatuur specifiek aan te wijzen gevallen stukken tekst in elektronische en dus bewerkbare vorm uit te wisselen. Indien de cliënt aan Hopmans Advocatuur informatie toezendt per elektronische post (e-mail) dan mag de cliënt er pas op vertrouwen dat dit door Hopmans Advocatuur is ontvangen indien dit door de behandelende advocaat persoonlijk, via e-mail of op een andere wijze, wordt bevestigd.

Artikel 8: Archivering van dossiers

 1. Hopmans Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor cliënt, de van cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van de advocaten Hopmans Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 2. Wij zullen bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met cliënt, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Wij zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. U stemt ermee in dat Hopmans Advocatuur aansprakelijkheid beperkende bedingen van derden namens u aanvaardt.

Artikel 10: Klachten en geschillenregeling

 1. Uiteraard wil Hopmans Advocatuur u zo goed mogelijk van dienst zijn. Indien u echter ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de hoogte van een factuur legt u uw bezwaren eerst voor aan ons kantoor. U kunt zich daarvoor wenden tot mevrouw E.T. Kloppenburg, kantoor-manager van Hopmans Advocatuur. U dient uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
 2. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk met u in redelijk overleg bespreken en trachten een oplossing te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.
 1. Wanneer wij er niet in slagen met u tot een voor u bevredigende oplossing te komen dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Hopmans Advocatuur neemt daartoe deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling is op 1 juni 1999 door de Nederlandse Orde van Advocaten in het leven geroepen. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt uw klacht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. U kunt dit reglement opvragen bij: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 9060 2509 LP Den Haag, telefoon 070 310 53 10.
 2. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na onze schriftelijke reactie indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, gericht aan voornoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 3. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak door middel van arbitraal vonnis of in de vorm van bindend advies. Dit laatste geldt alleen voor particuliere cliënten, als zij daar zelf de voorkeur aan geven.
 4. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd klachten te beoordelen betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,=.
 5. Hopmans Advocatuur kan zelf ook onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
 6. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.