Hopmans & Associes Advocaten is werkzaam in de volgende rechtsgebieden:
Arbeidsrecht
Audit van bestaande arbeidscontracten
Opstellen van arbeidscontracten
Begeleiden / bemiddelen bij arbeidsconflict / ontslag
Loonvorderingen
Ziekteverzuimprocedures
Concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbedingen
Bestuursrecht
Bezwaar- en beroepsprocedures
Planschade
Aanvragen vergunningen
Incasso
Sommaties en incasso (kort geding) procedures
Beslag en executie
Faillisementsaanvragen
Huurrecht
Audit van bestaande huurovereenkomsten
Opstellen huurcontracten
Begeleiding en oplossing bij geschillen, zowel van huurders al verhuurders Ontbinding huurovereenkomsten Vordering / verweer ontruimingen
Letselschade, Aansprakelijkheid en Verzekering
Vaststelling en verhaal van (letsel)schade als gevolg van verkeersongeval, bedrijfsongeval, medische fout
Uitsluitend voor slachtoffers, niet voor WA verzekeraars
Ondersteuning door medisch adviseurs en medisch specialisten
Schadeclaims uit hoofde van onrechtmatige daad / wanprestatie
Ondernemingsrecht
Legal audit voor interne en externe rechtsverhoudingen
Opstellen statuten
Algemene voorwaarden
Bestuurdersaansprakelijkheid
Begeleiding / bemiddelen bij interne geschillen tussen aandeelhouders / bestuurders
Onroerend goed
Begeleiding bij geschillen over nakoming koopovereenkomsten
Burenrecht en erfdienstbaarheden
Opstellen van een begeleiding bij geschillen over huurovereenkomsten
Personen- en familierecht
Echtscheiding(sbemiddeling)
Scheiding van tafel en bed
Alimentatie
Boedelverdeling
Bewindvoering
Curatele
Mentorschap
Ondertoezichtstelling
Uithuisplaatsing
Sociaal Zekerheidsrecht
WAO / WIA bezwaar- en beroepsprocedures
Ondersteuning door medisch adviseurs en medisch specialisten
Strafrecht
Algemeen strafrecht
Jeugdstrafrecht
Penitentiar recht
Verbintenissen- en contractenrecht
Algemene voorwaarden
Wanprestatie
Dwaling
Ontbinding
Nakoming